ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

AGRIA Travel Utazásszervező Kft.  (továbbiakban Agria Travel), 3300 Eger, Bajcsy-Zsilinszky u. 8. Tel./fax: 36/310-415, 517-346, engedélyszám: R-01555/1997/2000, adószám: 11175195-2-10  cégjegyzék szám: 10-09-022686, e-mail: agriatravel@t-online.hu  a 281/2008 (XI.28.) sz. Kormányrendeletnek megfelelően az alábbiakban teszi közzé általános utazási feltételeit.

    1. Az Agria Travel által szervezett utazásokra a Polgári Törvénykönyv 2013 évi V. törvény 6:254.§-a, a 213/96 és az utazási szerződésekről szóló 281/2008 Kormányrendelet és a 90/314 EGK irányelvek valamint  a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) rendelkezései az irányadók.
Jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF) az Utazási Szerződés részét képezi.

2.  Utazási szerződés
   Az utazási szerződés létrejön, amikor az utazást megrendelő (utas vagy képviselője) az utat megrendelte, jelentkezését az Agria Travel elfogadta, írásban visszaigazolta, nyilvántartásba vette, az Utazási szerződést mindkét fél aláírta, a részvételi díjelőleget vagy a teljes részvételi díjat  az utas befizette. Ha az Agria Travel a jelentkezést csak feltételesen fogadta el, ebben az esetben az utazási  szerződés csak akkor válik hatályossá, ha az Agria Travel a jelentkezés feltétel nélküli elfogadásáról írásban értesíti az Utast.
    Az Utazási szerződésnek tartalmaznia kell a mindenkor hatályos rendeletben előírtakat, az utazások időtartamát, az egyes szolgáltatások jellegét, az utazás módját és a részvételi díjat. Az utazási szerződés részét képezi  a konkrét megrendeléshez kapcsolódó, az Agria Travel által az utas rendelkezésére bocsátott utazási információk, az Agria Travel által kiadott tájékoztató, hasznos és fontos tudnivalók és az utazásra jogosító okmányok, voucherek.  Az Utas tudomásul veszi, hogy a hajóutakra illetve repülőutakra vonatkozóan jelen utazási feltételeken kívül, a hajótársaságok és a légitársaságok saját rendelkezései, további egyedi utazási feltételek is érvényesek (külön tekintettel a lemondási feltételekre), melyre tekintettel a légitársaságok és hajótársaságok üzletszabályzatai az utazási szerződés elválaszthatatlan részévé válnak.
   Amennyiben az adott hajó-, légitársaság fizetési, módosítási, lemondási feltételei az Agria Travel vonatkozó feltételeinél szigorúbbak, az Agria Travel a társaságok feltételeit érvényesíti.
   Az utazási csomagban értékesített szolgáltatások esetén legkésőbb az utazás megkezdése előtt 7
nappal (ha az utazási szerződés megkötése és az indulás között ennél rövidebb az idő, akkor legkésőbb az induláskor) az Agria Travel írásban  tájékoztatja az Utast az adott utazási csomag részleteiről a hatályos rendeletben előírtak szerint. Az utazás időtartamára, az egyes részszolgáltatások meghatározására, minőségére, a teljesítés módjára, és a részvételi díj összegére vonatkozóan az Agria Travel fenntartja a jogot, hogy a tájékoztatójában foglaltaktól indokolt esetben, vagy az Utas kifejezett kérésére, a hatályos jogszabályi rendelkezések figyelembevételével eltérjen. Az eltérés lehetőségéről és módjáról a felek kötelesek írásban megállapodni.
   Utazási szerződés létrejöhet utazásközvetítő útján is. Ebben az esetben a közvetítő köteles adatait, nyilvántartási számát, az Agria Travellel kötött  ügynöki szerződését kérésre az utasnak bemutatni. Amennyiben nincs érvényes szerződés az Agria Travel és a közvetítő iroda között, de az utas mégis befizette az előleget, akkor annak minden felelőssége az utast terheli. Ilyen esetben a szerződés nem jön létre az utas és az Agria Travel között.

3.  Az Utas jogai és kötelezettségei
Az utas kötelessége az utazás ellenértékének megfelelő összeg kifizetése az Agria Travel útmutatásai alapján.
   Az utazáshoz érvényes úti okmány (útlevél, személyi igazolvány) beszerzéséről az utas gondoskodik. Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél-, beutazási engedély – ESTA, ETA, vízum –, vám-, devizajogszabályok, egészségügyi előírások stb.), valamint a fogadó ország törvényeit és tradícióit betartani, illetve tiszteletben tartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek, károk az utast terhelik, az Agria Travel ezek tekintetében a felelősségét kizárja.
   Nem magyar állampolgárok – ezt már jelentkezéskor közölni kell az Agria Travellel – utazása esetén az utas köteles tájékozódni a rá vonatkozó utazási- és vízum szabályokról, ehhez kérésre  az Agria Travel segítséget nyújt. Fentiek elmulasztásából, be nem tartásából, beutazási engedélyek visszavonásából eredő minden felelősség, kár az utast terheli. Ha az utast saját hibájából az utazás megkezdését követően a jogszabályok megsértése miatt az utazásból kizárják, vagy bármely okból az utat megszakítja (pl. betegség), a befizetett részvételi díj visszatérítésére nem tarthat igényt.
   Az Utas köteles az indulás/visszaindulás időpontját, helyét, valamint a kint tartózkodás időtartama alatt a helyi képviselővel, idegenvezetővel történő találkozás idejét, illetve az idegenvezető által előírtakat betartani. Ellenkező esetben (különösen csoportos utazás esetén) a találkozás időpontjának be nem tartásából eredő összes következményt (pl. költséget), és a magatartásával a többi utasnak okozott kárt kizárólag az Utas viseli.
   Az Utas köteles elfogadni és betartani az utazásokon elvárható általános etikai és utazási szokásokat. Amennyiben ezt nem tartja be, és az utastársakra vonatkozóan is bántóan megsérti, akkor az idegenvezető az utas utazását megszakíthatja (Pl. részegség, agresszív magatartás...). Ebben az esetben hazautazásáról az utas maga kell, hogy gondoskodjon, kártérítési igénnyel az iroda felé nem fordulhat, de az Agria Travel és partner szolgáltatói az utastól az általa okozott kár megtérítését követelhetik.
   Az Utas az utazási szerződés megkötését követően a megadott adataiban (pl. lakcím, telefonszám, e-mail cím) bekövetkezett változásról köteles az Utazási Irodát haladéktalanul tájékoztatni. Ennek elmulasztásából, a pontatlan adatközlésből vagy késedelmes teljesítéséből,  eredő következményekért, károkért az Utas felelős.
   Ha az utas az utazás során valamely megrendelt és befizetett szolgáltatást saját elhatározásából, vagy érdekkörében felmerült okokból, vagy betegség miatt nem vesz igénybe, tudomásul veszi, nem kérhet ezekért kártérítést, ezek ellenértékének visszatérítésére vagy  díjleszállításra nem tarthat igényt.

4.  Az Utazási Iroda jogai és kötelezettségei
Az Agria Travel a teljes részvételi díj befizetése ellenében, az utazás jellegétől függően, az utazással kapcsolatos, pontos információkat tartalmazó és a szolgáltatások igénybe vételére jogosító utalványt, vouchert, e-ticket –tet, „Részvételi jegy”-et ad át az utasnak.
   A dokumentumok átadása indulás előtt legkorábban egy héttel történik postai úton vagy elektronikus formában e-mailben az utas által megadott címre vagy személyesen az irodában.
   Az utazási információ határidőben történő megérkezésének elmaradását az Utas haladéktalanul köteles az utazási irodában bejelenteni.
   Az Agria Travel kizárólag az Utazási szerződésben felsorolt szolgáltatásokat köteles teljesíteni, a tájékoztatóban megadott feltételek szerint. Az Agria Travel nem vállal kötelezettséget az Utas azon egyedi kívánságainak teljesítésére, melyek nem kerültek a szerződésben kötelező szolgáltatásként rögzítésre.                Az Agria Travel fenntartja magának a jogot, hogy legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elálljon az utazási szerződéstől, ha a jelentkezők létszáma nem éri el a meghirdetett legalacsonyabb résztvevő-számot. A mindenkori minimum létszámot az Agria Travel az adott programra vonatkozó tájékoztatóban teszi közzé.
  Az Agria Travel fenntartja magának az utazás módosításának vagy le nem bonyolításának jogát vis major esetében, mint pl. természeti csapások, sztrájkok, háborúk, politikai változások, késések a légi forgalomban, vagy bizonyos légi utak megszűnése, a közúti, vasúti, vagy légi forgalom ideiglenes lezárása esetén.
Amennyiben az Agria Travel a szerződésben rögzített szolgáltatást az utazás megkezdése után teljesíteni nem tudja, köteles helyettesítő szolgáltatást felajánlani az Utas részére hasonló minőségben és értékben. Az Utasnak kötelessége közreműködni a szerződés teljesítésének érdekében, de jogában áll indokolt esetben a helyettesítő szolgáltatás elfogadását megtagadni.
   Az Agria Travel fenntartja magának a jogot arra, hogy a tájékoztatóban foglaltaktól kivételesen és indokolt esetben eltérjen.
   Az Agria Travel az esetlegesen nem megfelelő időjárási körülményekből, a természeti környezet rendkívüli okból történő megváltozásából eredő károkért, kellemetlenségekért felelősséget nem vállal.
   Az Agria Travel fenntartja magának az ÁSZF módosításának jogát. ÁSZF változása esetén köteles  a megrendelt, de még nem teljesített utazási szerződések esetén az Utast írásban értesíteni.

5. Fizetési feltételek
   A részvételi díj 1 főre értendő díj, tartalmazza az utazás programjának leírásában szereplő szolgáltatások árát: szállást (2 ágyas szobában történő elhelyezéssel az 1 főre eső összeg), ellátást, utazást, programokat, idegenvezetést, az utazási iroda szervezési díját, az általános forgalmi adót. Nem tartalmazza a repülőjegy, reptéri-, kikötői illetékek, vízumok, helyi idegenforgalmi adók, fakultatív programok, belépők árait – kivéve ahol ez külön feltüntetésre került –, továbbá az útlemondási és az utas betegség- baleset- és poggyászbiztosítását.
   Az utazási szerződés megkötésekor részvételi díjelőleget kell fizetni. Ennek mértéke a részvételi díj 40%-a, kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb feltételeket ír elő. A részvételi díj fennmaradó összegét  az utazás megkezdése előtti 30. napon kell befizetni, kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség. Ha az utazási szerződés megkötésére az utazás megkezdése előtti 30 napon belül kerül sor, úgy az Utas a szerződés megkötésekor a teljes részvételi díjat köteles megfizetni.
   Az Utas tudomásul veszi, ha a részvételi díj összegét határidőben nem fizeti meg, az a megkötött utazási szerződés megszűnését eredményezi. Ilyen esetben az utazási iroda az utat lemondottnak tekinti és a lemondási feltételek lépnek érvénybe.

   Az esetleges kedvezményre való jogosultságot az Utasnak a megrendeléskor kell bejelenteni és igazolni. A szerződés megkötését követő utólagos bejelentéseket az Agria Travel nem veszi figyelembe.

6. Lemondási feltételek.
   Az Agria Travel jogosult a jogszabályban előírt esetekben (szállítási költségek változása – ideértve az üzemanyagköltségeket - , az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokat érintő adók, ÁFA, illetékek – horgonyzási, kikötői, repülőtéri illetékek - , árfolyamváltozás miatt)  az utazás árát annak megkezdése előtti 20. napig felemelni. Az díj emelés mértékét és indokát  köteles az Utassal írásban közölni. Ha a részvételi díj emelése a 8 %-ot meghaladja, az Utas a megrendeléstől elállhat az értesítés kézbesítésétől számított 8 napon belül.
   Az Utasnak jogában áll egyéb okok miatt az utazást lemondani. Ha az Utas a fenti okoktól eltérő indokkal eláll az utazástól, bánatpénzt köteles fizetni Az Agria Travelnek.
Az utazás megkezdése előtt:
61 napon túl 5.000.,- Ft/fő foglalás ügyintézési költség.
Ha a lemondás és az indulás közötti idő:
     60 – 35. nap: 10%
     34 – 21. nap: 40%
     20 – 11. nap: 75%
    10 napon belüli lemondás, vagy meg nem jelenés esetén 100%.
   A határidőbe a lemondás napja beleszámít, de az indulás napja nem. A lemondás napjának az számít, amikor a lemondás igazoltan, írásban, az Agria Travelbe beérkezett. Azon csomagtúrák esetében, ahol a repülőjegyek ára külön kerül feltűntetésre a repülőjegy lemondási feltételei eltérhetnek a földi szolgáltatások lemondási feltételeitől, esetenként annál szigorúbbak is lehetnek. Ugyanez vonatkozik az elkészített vízumokra, beutazási engedélyekre is. Repülővel történő utazás esetén, ha a légitársaságok szigorú rendelkezései miatt a repülőjegyek már megrendelésre/kiállításra kerültek, és annak összegét a légitársaság nem adja vissza, ennek visszatérítését az utas sem követelheti az utazási irodától. Az utas hozzájárul, hogy a bánatpénzt az Agria Travel az előlegből (részvételi díjból) levonhatja. Továbbá speciális útlemondási szerződés is köthető, ha azt mindkét fél aláírásával elfogadja.
   Angol nyelvű autóbuszos körutazások (USA) esetén, kizárólag a körutazási csomagra vonatkozóan, ha a lemondás és a körutazás indulása közötti idő:
     29 – 8. nap: 400 US $ / fő
       7 – 1. nap:  500 US $ / fő
     No Show      a túra árának 100%-a.
Fly&Drive tipusú túrák  (USA) esetén, kizárólag a túra csomagra vonatkozóan, ha a lemondás és a túra indulása közötti idő:
     29 – 15. nap:  100 US $ / fő
     14 –   8. nap:  300 US $ / fő
       7 –   1. nap:  400 US $ / fő
    No Show  a túra árának 100%-a.
A US $-ban megadott lemondási költség az ERSTE Bank lemondás napján érvényes eladási árfolyamán kerül forint átszámításra.

7. Módosítási feltételek
   Az Utasnak jogában áll a megkötött utazási szerződést módosítani
Módisítás esetén – eltérő rendelkezés hiányában – az Utasnak 5.000.- Ft / fő módosítási díjat kell fizetni.
   Amennyiben a módosítás az utazás időpontjára, úti céljára vagy a szálloda megváltoztatására irányul, az Agria Travel útlemondásként kezeli és a Lemondási feltételek lépnek életbe.
   Kedvezményes utazásra kötött utazási szerződés módosítása esetén a módosított utazási szerződés a kedvezményre már nem jogosít.

8. Légi közlekedés
   Repülőutak esetén a légi szállításra, a légi személyfuvarozásra a fuvarozás teljesítésekor vonatkozó szabályok az irányadóak. (25/1999. Korm. rendelet) Az Agria Travel és a légi fuvarozók felelősségét az 1936. évi XXVIII. tv. által kihirdetett, és az 1964. évi 19. tvr. valamint a 2005. évi XXXIV. tv. által módosított és a 2005. évi XXXV. tv. által kiegészített 1929. évi varsói nemzetközi egyezmény, a 2005. évi VII tv. által kihirdetett 1999. évi montreáli nemzetközi egyezmény és az Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK rendelete (2004.02.11) korlátozza.
   A nemzetközi légi szállítás előírásai alapján a fuvarozó légitársaság és az Agria Travel fenntartja magának a repülőgép indulás időpontjának, helyének, az útirány, az átszállási lehetőségek, a légitársaság, a repülőgép típus változtatásának, közbenső leszállás beiktatásának jogát, az erre vonatkozó információk tájékoztató jellegűek.
   Menetrendszerinti járatok, ill. diszkont légitársaság repülőjegyeinek értékesítése esetén az Utas tudomásul veszi, hogy a légitársaságok feltételei az irodával kötött utazási feltételek részévé vállnak, melyekről tájékoztatást az Utasok szerződéskötéskor kapnak. Irodánk minden esetben az adott légitársaság fizetési feltételeit érvényesíti. Az Utas tudomásul veszi, hogy a légitársaságok feltételei alapján a repülőjegyek módosítása, lemondása csak 100%-os lemondási díj mellett lehetséges. Előre nem közölt leszállásra, repülőgép, légitársaság cserére sor kerülhet. Repülőjárat kiesése, technikai okból történő kimaradása esetén irodánk nem jogosult a szállítást megoldani
A fentiekből következik, hogy ha a légitársaság nem a megadottak szerint teljesíti szolgáltatásait, akkor a teljes felelősség a légitársaságot terheli, az esetleges kártérítési igényt is oda kell benyújtani. Az Agria Travel nem felel a közlekedési eszközök késéséből ill. törléséből bekövetkező károkért, programelmaradásokért.
   Az elveszett, megsérült, kifosztott poggyászért az Utazási Irodát felelősség nem terheli, a kárigényeket a légitársasághoz kell benyújtani. Az Utas tudomásul veszi, ha a légi utazások során a csomagokban kár keletkezik vagy elvesznek, a tényt rögtön az észrevétel után közölni kell a repülőtér Lost and Found osztályán. Szükséges az igazoló jegyzőkönyv beszerzése a légitársasággal való utólagos tárgyalások érdekében.

9. Autóbuszos utazás
 Autóbuszos utak esetén, ha az utazás időtartama alatt közlekedés  körében  felmerülő  okok  miatt  (időjárási-,  útviszonyok, határátlépés) jelentős késés következik be, ezekért az Agria Travelt felelősség nem terheli. Az iroda kötelessége ugyanakkor – a lehetőségek figyelembevétele mellett – intézkedni a hiba elhárításáról.
   Célszerűségi megfontolásokból az iroda az útvonal változtatás jogát fenntartja. Esetleges program elmaradás esetén (időjárási viszonyokból, jelentős késésből származóan) csak a befizetett külön költségeket köteles az iroda visszafizetni (belépők, fakultatív program) egyéb kártérítési kötelezettsége a fentiekkel kapcsolatban nincsen.  Az út során történő esetleges megbetegedések, balesetek kapcsán nem igénybe vett szolgáltatásokat, programokat visszatéríteni az Agria Travelnek nem áll módjában. Szintén nem nyújtható be kártérítési igény busz ülésrendjével kapcsolatban.
   Amennyiben az Utas az autóbusz kijelölt menetrendi adataihoz képest elkésik, minden ebből eredő kár és költség az Utast terheli, ezzel kapcsolatban kárigényt nem terjeszthet elő az Agria Travel felé.

10. Elszállásolás
Az Agria Travel az utazási irodák és a szállodák közötti IH&RA/UFTAA nemzetközi szerződés szerint felel a szálláshely szolgáltatásokért. Az Agria Travel azt szavatolja, hogy a szálláshely az adott országban olyan kategória besorolású, mint amit meghirdetett. Nem vállal felelősséget azért, hogy az adott szálláshely minősége (ugyanabban, vagy másik országban) más, azonos besorolású szálláshely színvonalának megfelel-e. A körutak során az Agria Travel nem köteles előre jelezni, hogy az azonos kategóriájú szálláshelyek közül melyik hotel, vagy motel.
   Amennyiben az út során min. egy szálláshely más kategóriájú (csillag besorolású), azt azonban köteles a tájékoztatóban feltüntetni. Kivételes esetekben az Agria Travel fenntartja jogát a változtatásokra, pl. szálloda (szálláshely) kategórián belüli változtatására

11. Hibás teljesítés
   A szerződés hibás teljesítése esetén az Utas szavatossági igényét érvényesítheti. Az Utas szavatossági igényeinek kielégítésére a 281/2008 (XI./28.) Korm. rendeletben és a Ptk.-ban foglaltak az irányadók.
   Az Agria Travel nem felel az utazási szerződés nem, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, ha a nem, vagy hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza. Az Agria Travel köteles az utazás során az Utasnak okozott kárt megtéríteni, kivéve, ha bizonyítja, hogy az utazási szerződés teljesítése érdekében úgy járt el, mint ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.
   Ha az Utas szavatossági igényét érvényesíteni kívánja, kifogását a helyszínen haladéktalanul közölni kell  az idegenvezetővel vagy a  szállodával és Az Agria Travellel. A közlés késedelméből eredő kárért az Utas felelős és a bizonyítási teher az utasra hárul.
   A kifogást teljes terjedelmében jegyzőkönyvbe kell foglalni, a jegyzőkönyv egy példányát aláírva, az Utasnak át kell adni. A helyszíni jegyzőkönyv helyi képviselő általi átvétele nem jelenti a benne foglalt kifogások elismerését.
   A kifogás jegyzőkönyvben történő rögzítésének elmulasztásából, valamint a közlések késedelméből eredő károk az Utast terhelik.
   Az Agria Travel az utasnak kifizethető kártérítés összegét a részvételi díj összegének kétszeresében korlátozza.
   Az időben benyújtott panaszlevelekre az Agria Travel 30 napon belül válaszol.
A kártérítés nem vonatkozik az Utas poggyászának elvesztéséből, megsérüléséből eredő károkra, melyeket az Utasnak kell haladéktalanul bejelenteni és érvényesíteni.
   A saját csomagjai és értékei megőrzéséről az utazás során az Utas köteles gondoskodni. Repülőn, autóbuszon, hajón és szálláshelyen hagyott tárgyakért az Agria Travel felelősséget nem vállal.
   Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel.

12. Biztosítás
Az utazási iroda köteles az Utast megfelelően tájékoztatni az utazási (baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás) és az utazásképtelenségre vonatkozó biztosítás megkötésének lehetőségeiről és a biztosítási szerződés lényeges tartalmi elemeiről, különösen az utazási és az útlemondási biztosítás által fedezett kockázatokról és a biztosítási díjakról.
   Az utazásokhoz  a biztosítást (baleset-, betegség-, poggyász-) külön kell megkötni. Irodánkban megbízható biztosítótársaság biztosításaiból választhat. Amennyiben az utas nem köt biztosítást, akkor betegségéből, balesetéből stb. fakadó összes felelősség és költség őt terheli.
   Az ajánlatainkban szereplő utazások útlemondási (storno) biztosítást nem tartalmaznak. Útlemondási biztosítás megkötésére egyéni választási lehetőséget kínálunk biztosító partnereink termékeiből.
 
   13. Az Agria Travel az utazásokkal kapcsolatos tudnivalókról az www.agriatravel.hu weboldalon ad tájékoztatást. Az utas és útitársai tudomásul veszik és elfogadják, hogy ezen információk  a szerződési feltételek elidegeníthetetlen részét képezik.
   Amennyiben ezekkel kapcsolatban az utasnak bármilyen kérdése, problémája lenne, akkor azt haladéktalanul, szerződéskötés előtt, írásban jelzi az Agria Travel felé. Minden egyéb, nyomtatott és elektronikus tájékoztató, melyet nem az Agria Travel adott  ki, a szerződés szempontjából érvénytelenek,  ezek ajánlatai, adatai, javaslatai semmi jellegű kötelezettséget nem rónak Az Agria Travelre és szerződéses partnerére.

   14. Az Agria Travel a működéséhez előírt vagyoni biztosítékra az Európai Utazási Biztosító Zrt.-vel (1132 Budapest, Váci u.36-38.) kötött szerződést.

   15. A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak (elérhetőség: http://jarasinfo.gov.hu), miután a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napján megszűnt. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (címe  a jelen általános utazási feltételek elkészítésekor: 1011 Budapest, Fő utca 44-50, központi postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1., http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium)

Felügyeleti szerv: BFKH
Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály
Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.. Postacím: 1534 Budapest BKKP, Pf: 919

Eger, 2018.                          ______________
                               Utas aláírása
 NYILATKOZAT


Alulírott...........................................................................................

Lakcím............................................................................................

Adószám: (csak cégnévre szóló számla esetén)...................................................................................................Az Áfa törvény 206. § (1 ) bekezdés c) pontja alapján ezúton nyilatkozom, hogy  szerződésben szereplő
szolgáltatást:

[] a szolgáltatást magánszemélyként, nem adóalanyként, nem adóalanyi minőségében (azaz utasként) veszem igénybe

[] a szolgáltatást adóalanyként saját nevemben és javamra, tehát végső felhasználóként (azaz utasként) veszem igénybe

[]a szolgáltatást adóalanyként saját nevemben, de más javára (azaz nem utasként)
veszem igénybe. ( cégnévre való számlázás, de a cég akár részben is megtérítteti azt az utassal, a teljes szolgáltatást + 27% ÁFA terheli)

(bejelölés szükséges)
Út megnevezése:

...............................................................................


Időpontja:

...............................................................................


Főutas + létszám:

...............................................................................
                                                      

Kijelentem, hogy az Agria Travel Utazásszervező Kft Általános Szerződési Feltételeit, utazási szerződésést a hozzá tartozó kiegészítésekkel együtt ismerem. Aláírásommal magam és az én ügyintézésemmel érintett utastársaim nevében kötelezőnek elfogadom. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy e-mailben történő jelentkezés esetén a szerződés elfogadásának bejelölése ugyan olyan értékű szerződés elfogadást elent, mintha közvetlen aláírással történt volna.