Szlovák Paradicsom: Alacsony-Tátra
Szlovákia / Alacsony Tátra / Csingo
Utazás módja:
Busz
Ellátás:
Félpanzió
Szálláskategória:
Egyéb
Szobatípus:
Időtartam:
Utazás azonosító:
18879


Az időpontokat oldalirányú "seprő" mozdulattal lapozhatod is!
Bizonyos árak csak a szállásra vonatkoznak, vagy nem tartalmaznak minden útiköltséget. Kérjük nézd meg az ajánlat részletes árinformációit.

1. nap: Bu­da­pest – Podlesok – Suchá Belá – Podlesok – Csingó
(szállás: vendégház, ellátás: vacsora)
Ko­ra reg­gel in­du­lunk au­tó­bus­­szal Bu­da­pest­ről. Még a dél­előtt fo­lya­mán megérkezünk Szlovákiába, a Szlovák Paradicsom nevű kedvelt túraközpont bejáratához. Az Ala­csony-Tát­ra mel­lett el­he­lyez­ke­dő nem­ze­ti park ré­gi ne­ve: Fel­vi­dék Pa­ra­di­cso­ma. A Szlo­vák Pa­ra­di­csom valóban az or­szág egyik leg­nép­sze­rűbb ki­rán­du­ló­he­lye, mely egye­dül­ál­ló ter­mé­sze­ti lát­ni­va­lók­kal ké­nyez­te­ti a bakancsos tu­ris­tá­kat. A né­hány mé­ter széles szur­do­kok­ban pa­ta­kok és víz­esé­sek zu­bog­nak, me­lyek mel­lett szé­dí­tő fém­lét­rá­kon jut­ha­tunk egy­re fel­jebb. Bu­szunkat az Er­dő­al­ja (Podlesok) ne­vű par­ko­ló­ban (550 m) hagyjuk, mely a Szlo­vák Pa­ra­di­csom­ba in­du­ló tú­rák egyik ked­velt ki­in­du­ló­pont­ja. Mi is in­nen in­du­lunk a Szá­raz víz-szur­dok (Suchá Belá) be­já­rá­sá­ra, mely a Szlo­vák Pa­ra­di­csom egyik leg­szebb tú­rá­ját rej­ti. Az út­vo­nal el­ső sza­ka­sza kön­­nyű, a má­so­dik sza­kasz­on azon­ban meg­je­len­nek az oly­kor 10-20 mé­teres, sziklafalhoz rögzített fém­lét­rák, amik ál­ta­lá­ban víz­esé­sek mel­lett ve­zet­nek felfelé a szur­dok­ban. A Suchá Belá öt ha­tal­mas víz­esést rejt, amiket ter­mé­sze­te­sen mind lát­ha­tunk. Mi­vel a Szlo­vák Pa­ra­di­csom ki­épí­tett szur­do­kai csak egy irány­ban, fel­fe­lé jár­ha­tó­ak, ezért egy má­sik ös­vé­nyen eresz­ke­dünk vis­­sza Podlesok par­ko­ló­já­ba. Ez az út­vo­nal nem tar­to­gat sem­mi ne­héz­sé­get, vi­szont gyö­nyö­rű fe­nyő­er­dő­ben ve­zet. Táv: 11 km, szint: fel 400 m, le 400 m. Az es­ti órák­ban fog­lal­juk el szál­lá­sun­kat, mely a Szlo­vák Pa­ra­di­csom mellett, Csingóban, két egymáshoz közel lévő vendégházban lesz.

2. nap: Csingó (570 m) – Tamásfalvi kilátó (667 m) – Hernád-áttörés – Kolostor-szurdok – Klastorisko (810 m) – Csingó (570 m) (szállás: vendégház, ellátás: reggeli, vacsora)
Ezen a na­pon is­mét a Szlo­vák Pa­ra­di­csom te­rü­le­tén in­du­lunk egész na­pos tú­ránk­ra. Csingóból (Cingov, 570 m), a szállásunkról gya­log indulunk el, majd nemsokára a Her­nád men­tén túrázunk. Egy kis ki­té­rő­vel fel­ka­pasz­ko­dunk a 667 m ma­gas Ta­más­fal­vi ki­lá­tó­ba, ahonnan tisz­ta idő­ben na­gyon szép ki­lá­tás­ban gyö­nyör­köd­he­tünk; be­lát­hat­juk a Szlo­vák Pa­ra­di­csom völ­gye­it, de el­lát­ha­tunk a Ma­gas-Tát­rá­ig is. Majd vis­­sza­eresz­ke­dünk a Her­nád völ­gyé­be és foly­tat­juk gya­log­tú­rán­kat a Her­nád-át­tö­rés­ben. Itt a fo­lyó egy kes­keny és füg­gő­le­ges szik­la­fa­lak­kal ha­tá­rolt szur­dok­völgy­ben ha­lad több kilométer hos­­szan. Ezt a szur­do­kot nem jár­hat­nánk be, ha nem épí­tet­tek vol­na a szik­la­fal­ba szám­ta­lan fém­pal­lót, me­lyek a víz fe­lett ve­zet­nek min­ket. Az elő­re­ju­tást oly­kor lét­rák és hi­dak is se­gí­tik. Gya­log­tú­rán­kat a Ko­los­tor-szur­dok­ban (Klás­tor­ska rokli­na) foly­tat­juk, ahol szin­tén csak iz­gal­ma­san el­he­lye­zett lét­rák se­gít­sé­gé­vel ju­tunk elő­re a víz­esé­sek­kel tűz­delt, me­re­dek és szűk szur­dok­völgy­ben. Nem­so­ká­ra egy kö­zép­ko­ri ko­los­tor rom­ja­i­hoz (Klastorisko, 810 m) ér­ke­zünk, ahol ta­lá­lunk egy kis me­ne­dék­há­zat is. Itt meg­pi­he­nünk, majd egy gyö­nyö­rű, er­dei ös­vé­nyen vissza­tú­rá­zunk Csingó fa­lu­ba, a szállásunkra. Táv: 17 km, szin­t: fel 380 m, le 380 m.

3. nap: Csingó – Trangoska (1121 m) – Gyömbér (2043 m) – Chopok (2024 m) – Luková (1675 m) – Zahradky
(szállás: szálloda, ellátás: reggeli, vacsora)
Ko­ra reg­gel el­hagy­juk a Szlo­vák Pa­ra­di­csom mel­lett lé­vő szál­lá­sun­kat és a kö­zel­ben emel­ke­dő Ala­csony-Tát­ra lá­bá­hoz uta­zunk bu­szunk­kal. Az 1121 m ma­gas Trangoska ne­vű par­ko­ló­ból in­du­lunk gya­log a hegy­ség leg­ma­ga­sabb csú­csa fe­lé. Gyö­nyö­rű fe­nyő­er­dők­ben, majd ha­va­si ré­te­ken tú­rá­zunk egé­szen a 2043 m ma­gas Gyöm­bér (Dumbier) csúcs alat­ti me­ne­dék­há­zig, majd in­nen né­mi pi­he­nés után a csúcs­ra. Az ös­vény né­hol szik­lás, de jól jár­ha­tó. Az Ala­csony-Tát­ra leg­ma­ga­sabb csú­csá­ról pá­rat­lan pa­no­rá­má­ban gyö­nyör­köd­he­tünk, tisz­ta idő­ben be­lát­hat­juk a hegy­ség vo­nu­la­ta­it, a kör­nye­ző he­gye­ket és me­den­cé­ket. Né­mi pi­he­nés után foly­tat­juk tú­rán­kat a hegy­ség fő­ge­rin­cén ke­resz­tül egé­szen a Chopok csú­csá­ig (2024 m), ahol is­mét meg­pi­he­nünk egy me­ne­dék­ház­ban. In­nen in­du­lunk to­vább a Deményfalvi-völgyön ke­resz­tül Zahradky ki­csiny te­le­pü­lé­sé­re, az Ala­csony-Tát­ra egyik síközpontjába. Táv: 14 km, szint: fel 1200 m, le 1200 m. A szál­lá­sunk itt lesz szál­lo­dá­ban.

4. nap: Zahradky – Szabadság-cseppkőbarlang – Besenyőfalu – Budapest
(ellátás: reggeli)
Reg­gel el­hagy­juk szál­lá­sun­kat és a Demény­falvi-völ­gy­ben ta­lál­ha­tó Sza­bad­ság- csepp­kő­bar­lang­hoz uta­zunk. A bar­lan­got – mely egyi­ke Szlo­vá­kia leg­szebb ter­mé­sze­ti lát­vá­nyos­sá­ga­i­nak – ki­épí­tett út­vo­na­lon, mint­egy 70 perc alatt jár­hat­juk be. A csepp­kő­bar­lang­ok­ra jel­lem­ző csepp­kö­vek­nek szin­te az ös­­szes for­má­ját lát­hat­juk itt, az ál­ló- és füg­gőc­sepp­kövek­től kezd­ve a szal­mac­sepp­kövekig. A bar­lan­gi tú­ra után Besenyőfalu kellemes termálfürdőjében pihenhetjük ki az előző napok túráinak fáradalmait. Ezt követően in­du­lunk Budapest fe­lé, ahová az es­ti órák­ban ér­ke­zünk meg.

A túrák nehézsége
- Uta­zá­sunk gya­log­tú­rái át­la­go­san spor­tos erőn­lét­tel vé­gig­jár­ha­tók. A Szlo­vák Pa­ra­di­csom tú­rái fi­zi­ká­li­san nem ne­he­zek, vi­szont el­en­ged­he­tet­len a ma­ga­biz­tos ko­or­di­ná­ció és a szé­dü­lés­től, tér­iszony­tól va­ló tel­jes men­tes­ség. A szur­do­kok tú­rái csak egy irány­ban jár­ha­tó­ak, ami azt je­len­ti, hogy nincs vis­­sza­for­du­lá­si le­he­tő­ség. A szur­do­kok­ban va­ló tú­rá­zást a szik­la­fal­hoz erő­sí­tett pal­lók il­let­ve fém­lét­rák te­szik le­het­sé­ges­sé, me­lyek oly­kor 10-20 m ma­ga­sak és víz­esé­sek mel­lett ve­zet­nek. A Szlo­vák Pa­ra­di­csom­ban va­ló tú­rá­zás­hoz sem­mi­lyen szik­la­má­szó-tech­ni­ka nem szük­sé­ges, de el­en­ged­he­tet­len a tú­rá­zá­si ta­pasz­ta­lat és a megfelelő felszerelés. A Szlo­vák Pa­ra­di­csom tu­ris­ta­út­jai min­den­ki szá­má­ra sza­ba­don jár­ha­tó­ak, éven­te sok ez­ren ke­re­sik fel a vad­re­gé­nyes szur­do­ko­kat (gye­re­kek is), a bal­ese­tek rit­kák.
- Az Ala­csony-Tát­rá­ba ve­ze­tő tú­ránk sem­mi­lyen tech­ni­kai ne­héz­ség elé nem ál­lít min­ket, spor­tos erőn­lét­tel tel­je­sít­he­tő. Azon­ban er­ről a tú­rá­ról is el kell mon­da­nunk, hogy nincs vis­­sza­for­du­lá­si le­he­tő­ség. Vé­ge­ze­tül fi­gye­lem­be kell azt is ven­nünk, hogy a zord idő­já­rás je­len­tő­sen ne­he­zít­he­ti a tú­rá­kat.


A részvételi költség egy összegben és jelentkezéskor fizetendő.
Ár tartalmazza: az utazást autóbusszal, a szállást szállodában és vendégházban, a reggelit és a vacsorát, valamint a túravezetést.
Ár nem tartalmazza: a további étkezést, a belépőket és a biztosítást.
Hiányzás a munkahelyről: 2 illetve 1 nap.


A részvételi költség egy összegben és jelentkezéskor fizetendő.
Ár tartalmazza: az utazást autóbusszal, a szállást szállodában és vendégházban, a reggelit és a vacsorát, valamint a túravezetést.
Ár nem tartalmazza: a további étkezést, a belépőket és a biztosítást.
Hiányzás a munkahelyről: 2 illetve 1 nap.