Általános szerződési feltételek
Általános szerződési feltételek

az Agria Travel Utazási Iroda, mint utazásszervező által összeállított utazási csomagokra, és az utazási csomagnak és utazási szolgáltatás együttesnek nem minősülő utazási szolgáltatásokra vonatkozóan


 1. Az Agria Travel Utazási Iroda által szervezett külföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az utazási szerződésekről szóló 472/2017. (XII.28.) Korm. rendelet, valamint az alábbi szerződésben foglaltak az irányadók.  Az Agria Travel Utazási Iroda (3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 8., telefon: 06-36-310415, 06-36-517346) működési engedélyszáma R-1555/97/2000, adószáma: 11175195-2-10, Cégjegyzékszáma 10-09-022686, vagyoni biztosítéka az Európai Utazási Biztosító ZRT. által biztosított.
Az utazó utazását írásban vagy személyesen a Agria Travel Utazási irodában megrendelheti. Az utazó nyilatkozik, hogy a szolgáltatást
….nem adóalanyként,
….vagy nem adóalanyi minőségben,
….vagy adóalanyként, de saját nevében és javára (azaz utasként) veszi igénybe.

2. Az utazási szerződés érvényesen a jelentkezés nyilvántartásba vételével (visszaigazolásával), az előleg megfizetésével és ezzel egyidejűleg az utazási feltételek elfogadásával jön létre. Minden esetben kérjük az utazási szerződés ellenőrzését. Amennyiben nem egyezik meg a szerződés tar-talma a megrendeléssel, úgy az eltérést a megrendelőnek három napon belül jelezni kell. Miután átveszi az utazó a szerződést és teljesíti a fizetést, úgy a szerződésre a visszaigazolás tartalma érvényes és ebben az esetben irodánk annak helyességéért garanciát nem vállal. Ha a jelentkezést helyhiány vagy más ok miatt csak feltételesen fogadjuk el, az utazási szerződés csak akkor válik hatályossá, ha az utazót a jelentkezésének feltétel nélküli elfogadásáról értesítjük. Egyes repülő- és hajóutaknál, körutazásoknál, apartmanoknál, egyéni és zárt csoportos foglalásnál speciális utazási, fizetési és lemondási feltételek érvényesek. Az utazási iroda szerződéses partnerének - kétség esetén- a foglalást intéző ügyfél tekintendő akkor is, ha név szerint más megnevezett személy(ek) számára intézte a foglalást. Amennyiben az utazó nem saját magának, hanem egy 3. fő az utazónak foglalja le az utazást, akkor az utazási iroda nem köteles ellenőrizni, hogy a szerződést kötő illető jogosan jár-e el az utazó képviseletében és hogy az általa megadott adatok helyesek illetve a valóságnak megfelelnek-e. A szerződésben szereplő kötelezettségek és felelősség a Megrendelőt terhelik, a jogok pedig az utazóra vonatkoznak, illetve a kötelezettségek és felelősség az Utazó első fellépését követően az Utazót terhelik.  Az utazó teljes körű tájékoztatása a jogokról és kötelezettségekről a megrendelő felelőssége, melynek elmulasztásából eredő károk a megrendelőt terhelik.

3. A tájékoztatóban található általános információk, a lefoglalt utazás leírása, a jelentkezési lap tartalma, az Agria Travel Utazási Iroda írásos visszaigazolása együttesen az utazási szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Az utazó kijelenti, hogy az Agria Travel Utazási Iroda utazási ajánlatában, a légitársaság üzletszabályzatában, és a jelentkezési lapon rögzített részletes szerződési feltételek jellemzőiről közérthető, egyértelmű és részletes írásbeli tájékoztatást kapott a szerződés megkötése előtt, azokat átvette, tartalmát megismerte és azokat elfogadja. Az Agria Travel Utazási Iroda tájékoztatja az utazót, hogy a légi fuvarozásra vonatkozóan a Montreálban 1999-ben kelt Egyezmény szerinti közreműködők felelősségét a 2005. VII. törvény szabályozza. A légitársaságok üzletszabályzata a légitársaságok honlapján van közzétéve. A repülőgépes utazásoknál a légitársaságok által előre nem közölt, közbeeső leszállásokra, repülőgép cseréjére - a légitársaság szabályzata szerint, egyúttal az Agria Travel
Utazási Iroda felelősségének teljes kizárásával- sor kerülhet, valamint a légitársaságok érkezési és indulási időpontjai tájékoztató jellegűek, nem képezik az utazási szerződés részét. Ilyen jellegű módosításról - amint tudomást szerez- az Agria Travel Utazási Iroda tájékoztatja utasait.

4. A részvételi díj az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, az utazási iroda eljárási díját, illetőleg a szervezési költséget és az ÁFA-t foglalja magában. A részvételi díjban nem szerepel az útlevél, vízum, repülőtéri illeték és transzfer, biztosítás költsége, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás.  A részvételi díj megállapítása nem a napok száma, hanem az igénybevett szolgáltatások alapján történik. Az indulási és érkezési napok –menetrendekhez igazodva nem jelentenek teljes napot.  A fakultatív programokra vonatkozó leírások tájékoztató jellegűek, azok nem képezik az utazási szerződés tárgyát.  A közzétett adatokban történő esetleges változásokról az Agria Travel Utazási Kft jelentkezéskor tájékoztatja az utazót.  A gyermekáraink 2 felnőttel vagy 2 teljes áru részvételi díjat fizető utassal egy szobában történő elhelyezéssel érvényesek, melynek feltétele, hogy foglaláskor a gyermek pontos születési dátumát megadják, amelynek helyességért az utazó felel. Fenntartja a jogát arra az  Utazási Iroda, hogy bizonyos utakra akciót vezessen be (ez érvényes lehet az Utazó által már korábban lefoglalt utakra). Az akciós díjak bevezetése esetén az Utazó nem igényelheti vissza a már lefoglalt utazása és az akciós díj közötti különbözetet.

5. Az Agria Travel Utazási Iroda nemcsak saját szervezésű utazási csomagot értékesít, hanem ún. utazási szolgáltatás együttes igénybevételét elősegítő kereskedőként és utazásközvetítőként is eljár. Utazási szolgáltatás együttes ugyanazon utazáshoz vagy üdüléshez igénybe vett legalább két különböző típusú szolgáltatás, amely nem alkot utazási csomagot, az egyes utazási szolgáltatókkal önálló szerződések megkötését eredményezi. Amennyiben az Agria Travel Utazási Iroda valamely szolgáltató megbízásából eljárva menetjegyet vagy egyéb turisztikai szolgáltatást (pl. belépőjegyet) értékesít, arra az adott szolgáltatást nyújtó vállalkozás feltételei vonatkoznak, és a szerződés közvetlenül az utazó és közte jön létre. Amennyiben az Agria Travel Utazási Iroda belföldi utazásszervező megbízásából mint utazásközvetítő jár el, úgy a szerződés az adott utazásszervező és az utazó között jön létre, annak feltételi szerint. 
6. Az utazásokat előre kell fizetni az alábbiak szerint: a tájékoztatóban közölt előleget jelentkezéskor, külön megjelölés hiányában a teljes részvételi díj 40 %- a.  Az Agria Travel Utazási Iroda menetrend szerinti repülőjáratokkal kombinált utazási csomag részeként olyan légi fuvarozást kínál, melyre speciális légitársasági feltételek vonatkoznak, ilyenkor ez előleg összege legalább a repülőjegyek árának 100 %-a plusz a teljes díj repülőjeggyel csökkentett értékének 40 %-a.  A speciális légitársasági feltételek szerint a repülőjegy teljes árát az utazónak abban az esetben is ki kell fizetnie a foglalást követően, ha az utazástól egyébként eláll vagy az utazási szerződést felmondja. A teljes részvételi díj és a megrendelt kapcsolódó szolgáltatások teljes díjának megfizetési határideje az utazás elindulása előtt 30 nap. A hátralévő összeg kifizetésére vonatkozóan külön értesítést nem küldünk. Ha a jelentkezés indulás előtt 30 napon belül történik, a teljes részvételi díjat jelentkezéskor kell megfizetni. Az utazási szerződés megszűnik, ha az utas a részvételi díjat esedékességkor nem fizeti meg. Ebben az esetben az Agria Travel Utazási Iroda jogosult a 12. pont szerinti díjat felszámítani.

7. Az utazó jogosult az utazási szerződésben lekötött utazásban való részvétel jogát legkésőbb az utazás megkezdését megelőző öt napon belül harmadik személy részére engedményezni. Az engedmény feltétele az, hogy az engedményes vállalja az utazási szerződésből eredő még esedékes kötelezettségek és az esetleges többlet költségek kifizetését. Az utazó csak olyan személyre engedményezheti az utazásban való részvétel jogát, aki megfelel az utazási szerződésben rögzített feltételeknek, és abban foglaltak tudomásulvételéről írásban nyilatkozik. Amennyiben a repülőgépes helyfoglalási rendszer az utazó személyének megváltoztatását nem teszi lehetővé, az engedményezés meghiúsulásából az Agria Travel Utazási Iroda ezzel kapcsolatban semmilyen felelősség nem terheli.

8. Az Agria Travel Utazási Iroda a teljes részvételi díj ellenében, az utazás jellegétől függően, az utazással kapcsolatos, pontos információkat tartalmazó és a szolgáltatások igénybe vételére jogosító utalványt, vouchert, e-ticket–tet, „Részvételi jegy”-et ad át az utasnak. A dokumentumok átadása indulás előtt legkorábban egy héttel történik postai úton vagy elektronikus formában e-mailben az utas által megadott címre vagy személyesen az irodában.

9. Bel-vagy külföldi hatósági árváltozás, szállítási költségek emelkedése (ideértve üzemanyag költségek emelkedését is), repülőjegy árváltozás, vagy egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték valamint a szolgáltatóval kötött szerződésben szereplő deviza forintárfolyamának időközi változása miatt az Agria Travel Utazási Iroda legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal felemelheti a részvételi díjat. A díjemelés indokát és mértékét az Agria Travel Utazási Iroda az utassal írásban közli. A díjemelés mértéke a költségek emelkedésének mértékével arányos. Ha a részvételi díj emelkedése az eredeti részvételi díj 8 %-át meghaladja, az utazó az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül dönthet az utazási szerződéstől történő elállásról és erről haladéktalanul köteles az Agria Travel Utazási Irodát tájékoztatni, aki az összeget teljes egészében visszatéríti, a visszatérítés időpontjáig járó törvényes kamattal együtt.

10. A részvételi díj megállapítása az előleg befizetésénél történik meg. Az Agria Travel Utazási Iroda az utazás megkezdése előtt a később jelentkezők részére a részvételi díj csökkentésének jogát (pl. last minute akció) fenntartja, erre vonatkozó reklamációt nem áll módjában elfogadni. Megrendeléskor különleges kéréseket (pl.: szállodai szoba fekvése) figyelembe vesz, a szükséges intézkedéseket megteszi, de garanciát nem áll módjában vállalni a teljesítésre.

11. Az utazó az utazás megkezdése előtt az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozattal bármikor elállhat. Az írásbeli nyilatkozat akkor válik hatályossá, ha arról az utazási iroda tudomást szerzett. Így elutazási napon hatályos elállásnak minősül különösen az is, ha az utas - előzetes nyilatkozat nélkül- nem kezdi meg utazását.

12. Ha az utazó nem a 9. pontban meghatározott okok miatt áll el a szerződéstől, illetve hatósági elutasítás miatt (útlevél, vízum) nem vehet részt az utazáson, akkor az alábbi mértékű bánatpénzt kell megfizetnie a részvételi díj %-ában a szerződés megkötését követően:
- a foglalás napjától számítva 35. napig 10 %,
- 34-15. nap közötti lemondás esetében 40 %,
-14-8. nap közötti lemondás esetében 60 %,
- 7-0. nap, illetve le nem mondás esetén 100 %.
A bánatpénzt az utazási iroda jogosult a már befizetett részvételi díjból érvényesíteni. Repülőjegyek lemondási feltételeire a légitársaságok által kikötött határidők és feltételek vonatkoznak, melyek szigorúbbak a fentieknél.

13. Az utazó részéről történő bármely módosítás (pl. név, szálloda, időpont) díja személyenként 5.000 Ft. Repülős utazás esetén a repülőjeggyel kapcsolatos módosítási költségekre a légitársaság szabályzata vonatkozik, az ezzel kapcsolatos többlet költség az utazót terheli. Az utazás megkezdését megelőző 60. naptól az utazás megkezdéséig a foglalás módosítása elállásnak és új foglalásnak minősül. Az Agria Travel Utazási Iroda nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az utazó valamely szolgáltatását saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okból nem vette igénybe. Semminemű kártérítés nem jár annak, aki az utazás folyamán lép vissza a szerződéstől, vagy azért nem tud részt venni az utazáson, mert a vonatkozó mindenkori (útlevél, deviza, vám stb.) szabályokat nem tartotta be. Ha az utazó megkezdi, de valamilyen okból idő előtt szakítja meg az utazást, akkor az Agria Travel Utazási Iroda nem tudja visszatéríteni az utazás árát. Utazási csomagra vonatkozó szerződés esetén, ha az utazó nehéz helyzetbe kerül, az Agria Travel Utazási Iroda köteles segítséget nyújtani megfelelő tájékoztatás nyújtásával különösen az egészségügyi szolgáltatásokról, a helyi hatóságokról és a konzuli segítségnyújtásról. A távközlési eszközökkel végzett kommunikációhoz, illetve a helyettesítő utazási megoldás megtalálásához is segítséget nyújt. 

14. Ha az utazó szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti vagy sérti utastársai / önmaga nyugalmát, egészségét, biztonságát, érdekeit, utazását, az utazási szerződés, program teljesítését, nem az elvárható magatartást tanúsítja, akkor figyelmeztetés után, az Agria Travel Utazási Iroda jogosult azonnali hatállyal kizárni az utazót az utazásból, jogosult elállni a szerződéstől, az utazó a hazautazásról maga köteles gondoskodni. Ebben az esetben az Agria Travel Utazási Iroda jogosult kárainak megtérítését követelni az utazótól. Az Utazó köteles az indulás dátumát, helyét, óráját, valamint a kint tartózkodás leforgása alatt a helybeli idegenvezetőkkel való találkozás idejét tiszteletben tartani. Ugyanez érvényes a visszaindulásra is. Ellenkező esetben a találkozás időpontjának nem betartásából eredő összes költséget kizárólag az Utazó viseli. Amennyiben az utazó nem vesz igénybe vagy lemond az utazás ideje alatt egy  kifizetett szolgáltatást, úgy azokért visszatérítésre, kártérítésre árleszállításra nem tarthat igényt.

15. Az Agria Travel Utazási Iroda legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat a szerződéstől a szükséges legkisebb létszám hiányában (társasutazásnál általában 30 fő), továbbá akkor, ha az utazást szerződéskötéskor előre nem látható - emberéletet és egészséget, ill. vagyonbiztonságot veszélyeztető külső körülmény veszélyezteti. Az Agria Travel Utazási Iroda elállása esetén az utazónak értékegyeztetéssel más szolgáltatást ajánl fel, vagy - ha a helyettesítő szolgáltatást az utazó nem fogadja el-, az utazó által befizetett részvételi díjat (előleget) a jogszabálynak megfelelően visszafizeti.

16. Az Agria Travel Utazási Iroda felel az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíjért, kivéve, ha a nem-teljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen
a) ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az utazónak róhatók fel,
b) ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát az Agria Travel Utazási Iroda ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy
c) elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt következett be.
Az Agria Travel Utazási Iroda a szerződésben vállalt kötelezettségekért akkor is felel, ha a szolgáltatásokat közreműködő által teljesíti, kivéve, ha a szolgáltatás külföldön működő közreműködőjének felelősségét nemzetközi egyezmény korlátozza. Közlekedési vállalatok késése, szolgáltatásai elmaradása esetén a további szolgáltatások elmaradásáért az Agria Travel Utazási iroda felelősség nem terheli. Mindazon károk vonatkozásában, melyet irodánk alkalmazottja vagy teljesítési partnerünk szándékosan vagy súlyosan gondtalanul okoz, a kártérítés alapja a tényleges felmerült kár. Az Agria Travel Utazási Iroda a szerződésszegéssel okozott, igazolt kárt megtéríti, de mentesül e kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű (hibátlan) teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. Mentesül továbbá, ha sem az Ő, sem az általa igénybevett közreműködő magatartására nem vezethető vissza. A szerződés hibás teljesítése esetén az utazó a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles kifogását a telepített idegenvezetővel, annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni, és a kárelhárításban, illetve a kár enyhítésében együttműködni. Az idegenvezető vagy a szolgáltató az utas bejelentését köteles jegyzőkönyvbe foglalni, melybe saját véleményét is mellékeli és ennek egyik példányát az utasnak átadni. Az idegenvezető erről az Agria Travel Utazási Iroda haladéktalanul tájékoztatja és a szükséges intézkedéseket megteszi. Idegenvezető hiányában –amennyiben panaszát a helyszínen nem orvosolták- az utas az utazási irodát a szolgáltatási hibáról köteles haladéktalanul tájékoztatni. (Az utazásszervező ügyeleti telefonszámát a részvételi jegy tartalmazza.)
    Kártérítési igényét írásban köteles az Agria Travel Utazási Iroda tudomására hozni.  A bejelentett kárigényt indokoltságát az Agria Travel Utazási Iroda köteles felülvizsgálni és álláspontjáról az utast a bejelentést követő 30 napon belül tájékoztatni.

17. Az Agria Travel Utazási Iroda az utazót a jelentkezéskor tájékoztatta arról, hogy az utazáshoz szükséges okmányokat (pl. vízum) az utazó szerzi be vagy megbízásából az iroda. A nem magyar állampolgár utazó köteles ezt megrendeléskor jelezni, számára az adott ország magyarországi Nagykövetsége ad felvilágosítást a szükséges vízumokról. Az utazási iroda az utazót tájékoztatja az egyes adatszolgáltatási határidőkről. A határidő elmulasztása esetén az utazás az utazónak felróható okból meghiúsultnak tekinthető.  Az utazó köteles az utazásra vonatkozó mindenkori útlevél-, vízum-, deviza-, vám-, egészségügyi és egyéb jogszabályokat betartani. Mindezek elmulasztásából  keletkező károk az utast terhelik.

18.  Útlemondási biztosítás a meghirdetett részvételi díjon felül fizetendő, ezen kívül betegség-, baleset- illetve poggyászbiztosítás (BBP) köthető. Az útlemondási biztosítás díjáról szerződéskötéskor adunk tájékoztatást. A káreseményt 2 munkanapon belül írásban kell bejelenteni! A díjszabás alapja a Biztosítóval kötött mindenkor érvényes megállapodás. Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért közvetlenül az utas tartozik felelősséggel. Az utas kijelenti, hogy a  biztosítási szerződés megkötése előtt tájékoztatást kapott a Biztosító Társaság főbb adatairól (a társaság neve, székhelye, jogi formája és címe, székhely államának és felügyeleti hatóságának megjelölése) és az útlemondási biztosítás elnevezésű biztosítási szerződési feltételeinek jellemzőiről közérthető, egyértelmű és részletes írásbeli tájékoztatást kapott, az útlemondási biztosítás feltételét a szerződés megkötése előtt átvette, tartalmát megismerte. Az útlemondási fedezet az utazási szerződés megkötésekor, de legkésőbb az indulást megelőző 31. napig köthető, annak díja nem igényelhető vissza.

19. Az utazó poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során az utazó maga gondoskodik. Utastérben hagyott vagyontárgyakért nem vállalunk felelősséget. A csomagtérben elhelyezett poggyászoknak szállításból adódó kára esetén a PTK megfelelő előírásai az irányadóak, a helyszínen a 17. pont szerinti jegyzőkönyv felvétele szükséges. Az Agria Travel Utazási Iroda nem felelős a légi fuvarozás során keletkezett poggyászkárokért és csomag eltűnéséért, azt utazónak kell haladéktalanul bejelentenie és érvényesítenie a légitársaságnál.

20. Az Agria Travel Utazási Iroda fenntartja a jogot a szálloda (szálláshely) és az autóbusz , programok kategórián belüli változtatására, azonos vagy magasabb minőségű helyettesítő szolgáltatásra történő cseréjére, illetőleg díjengedményt, esetleg kártérítést ajánl fel az utasnak. Ha valamely utazási szolgáltatás lényeges része az utazási szerződésben meghatározott módon nem biztosítható, az utazó részére többletköltség felszámítás nélkül köteles az utazásszervező (vagy közvetítő) a szerződésben meghatározottakkal azonos, vagy magasabb minőségű, megfelelő helyettesítő szolgáltatást felajánlani az utazás folytatására, ide értve azt is, amikor az utazót nem tudja a szerződésnek megfelelően visszajuttatni az indulás helyre. Ha a felajánlott helyettesítő szolgáltatás alacsonyabb minőségű a szerződésben meghatározottnál az utazót megfelelő díjengedmény illeti meg. Az utazó kizárólag akkor utasíthatja el a felajánlott helyettesítő szolgáltatást, ha az lényegesen különbözik az utazási csomagra vonatkozó szerződésben foglaltakról és a felajánlott díjengedmény sem megfelelő.

21. Az úti programban szereplő szállodák kategóriái mindig az adott ország előírásainak felelnek meg, a magyar szabványtól esetenként eltérhetnek.
    Ha vis maior, természeti csapás, háború, járvány, terrorizmus, sztrájk, politikai zavargások, hivatalos intézkedések vagy technikai akadályok az utazást befolyásolják, vagy meghiúsítják, vagy ha az utazásra jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el, az ezért és a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradására felelősséget az utazási iroda nem tud vállalni. (Ptk. 6:248 §. szakasz) A fenti okokból jelentkező többletköltségek az utast terhelik, illetve a bekövetkezett változásokért az Agria Travel Utazási Iroda kártérítési felelősséggel nem tartozik, de a befizetett részvételi díj arányos részét visszatéríti. Ilyen esetben az illetékes hivatalos szervek által kiadott állásfoglalás az irányadó. Fentiek olyan lehetetlenülési oknak minősülnek, melyért egyik fél sem felelős, s mindkét fél érdekkörén kívül merül fel.
22. A többi utazó érdekében kérjük a megadott találkozási időpontokat pontosan betartani. A késő utasokra maximum 15 percet tud várni az idegenvezető, vagy a gépkocsivezető.
23. Az Agria Travel Utazási Iroda által szervezett utazással kapcsolatos minden vitás kérdésben a felek megegyezésre törekednek, amennyiben megállapodni peren kívül nem tudnak, úgy az utas az általános illetékességgel rendelkező bíróság helyett, választása szerint saját belföldi lakóhelye, ennek hiányában belföldi tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt is pert indíthat.
24. A díjemelés indokoltsága és az utazási szerződés hiányosságai tekintetében az utazó a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordulhat.
Az Utas aláírásával igazolja saját maga és utastársai nevében, hogy az AGRIA TRAVEL Utazási Iroda 
- Általános Szerződési Feltételeit
- az utazási csomagra vonatkozó általános tájékoztatóját
- adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatóját
megismerte, elfogadta.


Dátum:    ...............................      .................................
                                                      Utas/képviselője Az Agria Travel Utazási Kft utazási csomagra vonatkozó szerződéséhez kapcsolódó tájékoztató


Az Önnek felkínált utazási szolgáltatások összeállítása az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatás együttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében vett utazási csomag. Az utazási csomagokra vonatkozó szerződésből fakadó valamennyi jogosultság megilleti Önt.

Az utazási  csomag szerződésszerű teljesítéséért  teljes egészében az Agria Travel Kft  felelős. Az Agria Travel Kft  a jogszabályi előírásoknak megfelelően védelemmel rendelkezik arra az esetre, ha fizetésképtelenné válik, annak érdekében, hogy az Ön által megfizetett pénzösszegeket visszatérítse, és amennyiben az utazók szállítása a csomag részét képezi, Önt hazaszállítsa.

Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatás együttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti jogosultságok:
− Az utazók az utazási csomagra vonatkozó szerződés megkötése előtt megkapnak minden lényeges tájékoztatást az utazási csomagról.
− Minden esetben meg kell jelölni legalább egy vállalkozót, aki vagy amely felelős a szerződésben foglalt valamennyi utazási szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséért.
− Az utazók számára meg kell adni egy sürgősségi telefonszámot vagy egy kapcsolattartó elérhetőségét, amelyen keresztül kapcsolatba léphetnek az utazásszervezővel vagy az utazási ügynökkel.
− Az utazók az utazásszervező ésszerű időn belüli előzetes értesítése mellett és az esetlegesen felmerülő többletköltségek megfizetése ellenében az utazási csomagot átruházhatják egy másik személyre.
− Az utazási csomag díja csak bizonyos költségek (például üzemanyagárak) növekedése miatt és csak akkor emelhető meg, amennyiben erről a szerződés kifejezetten rendelkezik, de minden esetben csak legfeljebb húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt. Ha a díjemelkedés mértéke meghaladja az utazási csomag díjának nyolc százalékát, az utazó felmondhatja a szerződést. Ha az utazásszervező fenntartja magának a díjemelés jogát, akkor az utazó díjengedményre jogosult, amennyiben a vonatkozó költségek csökkennek.
− Az utazók bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződést, és ekkor a megfizetett teljes összeg visszajár nekik, ha az utazási csomag bármely, a díjtól eltérő lényeges eleme lényegesen megváltozott. Ha az utazási csomagért felelős vállalkozó az utazás megkezdése előtt törli az utazási csomagot, az utazók pénzvisszafizetésre, és kormányrendelet szerinti feltételek fennállása esetén kártérítésre jogosultak.
− Az utazók kivételes körülmények fennállása esetén – így például ha a célországok a külügyekért felelős minisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt” kategóriába felvételre kerülnek súlyos biztonsági problémák miatt – az utazási csomag megkezdése előtt bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződést.
− Az utazók megfelelő mértékű és indokolt bánatpénz megfizetése ellenében az utazási csomag megkezdése előtt bármikor felmondhatják a szerződést.
− Amennyiben az utazási csomag megkezdése után kiderül, hogy annak lényeges elemei nem teljesíthetők a szerződésben foglaltak szerint, megfelelő helyettesíthető szolgáltatásokat kell felajánlani az utazónak többletköltség felszámítása nélkül. Az utazó bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja a szerződést, amennyiben a szolgáltatások teljesítése nem felel meg a szerződésnek, és ez lényegesen befolyásolja a csomag teljesítését, továbbá az utazásszervező nem orvosolja a problémát.
− Az utazók díjengedményre, illetve kártérítésre is jogosultak abban az esetben, ha az utazási szolgáltatásokat nem vagy nem szerződésszerűen teljesítik.
− Az utazásszervezőnek segítséget kell nyújtania, ha az utazó nehéz helyzetbe kerül.
− Ha az utazásszervező fizetésképtelenné válik, a megfizetett pénzösszegeket visszafizetik. Ha az utazásszervező az utazási csomag megkezdése után válik fizetésképtelenné, és az utazók szállítása a csomag részét képezi, gondoskodnak az utazók hazaszállításáról. Az Agria Travel Kft az Európai Utazási Biztosító Zrt. (1132 Budapest, Váci u.36-38.) biztosító társaság révén gondoskodott a fizetésképtelenséggel szembeni védelemről.
Az utazók ezzel a biztosító társasággal, vagy adott esetben az illetékes hatósággal vehetik fel a kapcsolatot (Budapest Főváros Kormányhivatala 1056 Budapest, Váci utca 62-64., telefon: 06-1-328-5862, e-mail: budapest@bfkh.gov.hu), ha a szolgáltatások teljesítését az utazásszervező fizetésképtelensége miatt megtagadják.


Eger, 2018. július 1.

Agria Travel Kft